Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rad(UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego czy pisemnego z naszą firmą ), jednak zależy nam, abyście Państwo mieli podstawowe informacje wynikające z RODO, czyli w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

  • Administratorem danych osobowych podanych w umowie jest NITZSCHE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ćwiklicach przy ul. Owocowej 5, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000165430, zwaną dalej: „Administratorem”.
  • Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: 43-229 Ćwiklice, ul. Owocowa 5, e-mail: nitzsche@wp.pl lub telefonując pod numer: +48 32 449 38 00.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy kupna/sprzedaży pomiędzy Panem/Panią a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy/ wystawienia potwierdzających ją dokumentów.
  • Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
  • Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji Umowy.
  • Administrator może przekazać Pana/Pani dane innym podmiotom, jeżeli będzie to konieczne w celu realizacji Umowy. Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, w stosunku do którym istnieje obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym organy administracji, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w zakresie dostarczania przesyłek pocztowych oraz inne podmioty, którym będą powierzane do przetwarzania dane osobowe w celu realizacji Umowy, (tzw. procesorzy).
  • Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Ma Pana/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Wniosek Pana/Pani może nie zostać uwzględniony, jeżeli będzie prowadził do ograniczenia lub uniemożliwienia realizacji umowy.

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa.